سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده ماه گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهی
منوچهر چیت سازان – استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی میرزایی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق سعی در ارزیابی نقاط دارای پتانسیل آب زیرزمینی سازندهای سخت منطقه شمال حسینیه واقع در مرزاستان خوزستان و لرستان گردیده است. با توجه به محروم بودن منطقه مورد نظر و مجاورت آن با سازند گچساران و از دست دادن کیفیت آب در اثر تماس با آن و دور بودن منطقه به رودخانه ای اصلی و دائم، استفاده از آب زیرزمینی در این منطقه اهمیت خود را نشان م یدهد. از آنجائیکه اکثریت مساحت منطقه شامل سازندهای سخت میباشد و بخشهای آبرفتی مساحت کوچکی را به خود اختصاص داده است، پتانسیلیابی این سازندها مد نظر میباشد. پارامترهای مختلف به صورت لایه های لیتولوژی، تراکم شکستگی، ارتفاع، شیب، کاربری اراضی و تراکم آبراهه با استفاده از نر مافزارهای Global Microsoft office Excel 2007 ،MicroStation 2000 ،ENVI4.3 ،Mapper 11و در نهایت در محیط نرم افزار Arc GIS 9.3 تهیه گردیده است. نقشه نهایی با استفاده از روش همپوشانی وزنی به دست آمده است. نتیجه حاصل از این تحقیق در دست داشتن نقشه ای است که میزان پتانسیل نقاط مختلف منطقه را نسبت به آب زیرزمینی نشان می دهد