سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهند راضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامشهر
محمود ذاکری نیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
صابر معظمی گودرزی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
مصطفی آقا علیخانی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه عدالت

چکیده:

وجود بیش از ۶۰۰ هزار حلقه چاه آب در ایران حاکی از اهمیت منابع آب زیر زمینی در کشور ما است . در حال حاضر عمده آب زیرزمینی مصرفی در کشور از طریق حفر چاه ها تامین می شود هدف از تحقیق حاضر ، یافتن مناسب ترین مکان جهت حفر چاه است . عوامل پمپتژ چاه حریم اطراف چاه ، زمین شناسی ، هزینه ، هیدروژئوشیمی ، هیدرژئولوژی و هیدروکلیمالوژی به عنوان عوامل موثر در مکان یابی حفر چاه تعیین شدند لایه های اطلاعاتی در محیط ArcGIS وارد شدند و سپس وزن دهی به معیارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی صورت گرفت. با اضافه کردن وزن های به دست آمده به لایه های اطلاعاتی در محیط GIS نقش یابی مکان حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده در روش تحلیل سلسله مراتبی هشت ناشی و در روش تحلیل سلسله مراتب یک بازی ۱۲ ناشی جهت حفر چاه کاملاً مناسب تشخیص داده شدند. در روش تحلیل سلسله مراتب یک فازی، مناطق وسیع تری مکانی یا می شدند که دلیل این امر دامنه و انعطاف بیشتر این روش نسبت به روش تحلیل سلسله مراتبی است. مکانی یابی نهایی با استفاده از عوامل محدودکننده صورت پذیرفت و مناسب ترین مکان انتخاب شدند. مناطق حاجی آباد ، خوریان و درجزین به عنوان مناطق مورد نظر انتخاب شدند.