سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
سید محسن حسینی – دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
نادر بهرامی فر – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صنعتی شدن جوامع انسانی منجر به افزایش فلزات سنگین در خاک گردیده که این امر تهدیدی برای انسان و محیط زیست به شمار می رود. پالایش سبز (phytoremediation) با امکان جذب آلاینده ها از محیط خاک های آلوده، پاکسازی منطقه را از فلزات امکان پذیر می سازد. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل گیاه پالایی گونه درختی سنجد در پاکسازی خاک آلوده به سرب می باشد. در این آزمایش تعداد ۵ قطعه نمونه به طور کاملا تصادفی از خاک جنگلکاری سنجد در منطقه آلوده به سرب با ۲۰ سال سن انتخاب ونمونه برداری از خاک، برگ، شاخه و میوه درخت صورت گرفت. غلظت فلز سنگین سرب در خاک, برگ, ساقه و میوه درخت توسط دستگاه جذب اتمی شرکت فیلیپس مدل (PU9400X) اندازه گیری گردید. غلظت سرب در خاک، شاخه، برگ و میوه به ترتیب ۱۴۲/۱۰۷، ۵/۹، ۳۵، ۵/۲ میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که درخت سنجد توانایی جذب فلز سرب را در اندام های شاخه و برگ خود دارد و همچنین جذب سرب در برگ نسبت به شاخه بیشتر است و میزان انتقال سرب از خاک به برگ بیشتر از ساقه بوده و کمترین میزان انتقال مربوط به میوه درخت سنجد می باشد.