سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی خاوری نژاد – . گروه زیست شناسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران. گر
فرزانه نجفی – . گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران
فهیمه اصلانی – . گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر پتانسیل گیا هپالایی ذرت Zea mays L. در برداشت آلودگ یهای کروم از خاک مورد بررسی قرار گرفته است. کروم به شکل نمک دی کرومات پتاسیم K2Cr2O در شش سطح صفر، ۱۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ میل یگرم در هر کیلو گرم خاک، به خاک گلدان ها افزوده شد. نتایج نشان داد که افزایش تیمار کروم باعث افزایش در فاکتور ذخیره ی زیستی و غلظت کروم در ریشه و بخش هوایی در همه گیاهان می شود بیشترین ذخیره فلز در ریشه ذرت م یباشد، این امر نشان م یدهد که انتقال فلز از ریشه به بخش هوایی محدود م یباشد. بنابراین ذرت برای فرآیند تثبیت گیاهی در خا کهای آلوده مفید م یباشد.