سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان.
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان.
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیابان دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت، نیاز به مصرف انرژی بیشتر، محدودیت منابع فسیلی، فاجعه آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف این منابع، گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانهای همگی لزوم صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی و توجه به استفاده از دیگر منابع انرژی را ضروری ساخته است. در این میان انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به سادگی فنآوری و نداشتن عوامل آلوده کننده محیط زیست و کاهش هزینههای تولید و عرضه انرژی توانسته است نقش مهمی در سیستم جدید انرژی جهانی ایفا کند. بخش کشاورزی یکی از زیر بخشهای اقتصادی کشور است که از انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی بهره میبرد. این بخش بصورت سنتی و از دیرباز استفادههای متنوعی از انرژی تجدید پذیر برده است و پتانسیل بالای در این بخش برای استفاده از این انرژیها وجود دارد. جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر در بخش کشاورزی نیازمند فعالیتهای ترویجی و آموزشی و توسعه فناورزیهای مناسب است. با بررسی دقیق پتانسیل و نیازمندیهای آموزشی و فناوری میتوان کشاورزی را به عنوان بخش پیشرو در مصرف انرژیهای تجدید پذیر مطرح نمود.