سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

م.محمدجواد اخروی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -دانشکده فنی- گروه مهندسی

چکیده:

تردیدی نیست که انرژ یهای تجدیدپذیر یکی از منابع اصلی تأمی نکننده انرژی در قرن آینده بوده و جایگزین مناسبی برای سوخ تهای فسیلی است. امروزه یکی از مه مترین چال شها در برابر برنام هریزان و توسعه اقتصادی کشور بحران انرژی و نحوهتأمین آن است. وارد نمودن و در نظر گرفتن نیروگا ههای برق آبی کوچک در برنامه انرژی کشور موجب رونق اقتصادی روستاها و مناطق محروم گشته و فعالی تهای صنعتی و تجاری در روستاهارا تشدید و از مهاجرت روستائیان به شهرها م یکاهد.همچنین محدودیت ذخایر فسیلی، حفظ محیط زیست و بهبود آن، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف بالا، ایجادکار در منطقه، ایجاد قط بهای صنعتی و کشاورزی کوچک، عدم وابستگی به خارج، تولید انرژی ارزان، صرف هجوئی در ارز به دلیل تکنیک ساده ساخت و بهر هبرداری از نیروگا ههای برق آبی کوچک و همچنین تلفات شبک ههای توزیع برق همگی مباحثیهستند که یافتن راهکارهای مناسب در حل معضلات انرژی الکتریکی را از این طریق، برای برنام هریزان اجتنا بناپذیر م یسازد.در این راستا، یافتن رو شهای اقتصادی برتر و معرفی الگوهای جدید و دسترسی به منابع انرژی تجدی دپذیر در تأمین نیازهای حال وآینده مورد توجه برنام هریزان کشور است. در این مقا له ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگا ههای برق آبی کوچک و همچنیننقش آ نها در تأمین انرژی الکتریکی و پایداری شبکه مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.