سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان محرر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلا
فریده قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
مجید منتظری – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

یکی دیگر از الگوهای فضایی گردشگری شکل گرفته در عصر پسامدرن گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی است. در این میان اقلیم عاملی مهم و مؤثر بر تمام اشیا و پدیده های زندگی محیط طبیعی و یکی از عوامل تأثیر گذار بر توسعه گردشگری است و در آسایش انسان نقش مهمی دارد. در این پژوهش پتانسیل های اکوتوریستی و آسایش زیست اقلیمی شهر میمند (فارس) با روش دمای مؤثر و شاخص آسایش حرارتی ارزیابی شد. در این رابطه ها داده به صورت ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ از ایستگاه کلیماتولوژی سازمان هواشناسی کشوری دریافت شد. با این وجود روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و هدف از انجام آن بررسی کیفی شرایط اقلیمی و آسایشی گردشگری شهر میمند می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که شاخص گردشگری شهر میمند (شیراز) به غیر از ماههای سرد سال بهترین توزیع آب و هوایی توریسم را در سراسر سال دارا می باشد.