سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید خلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
مجید جمیل – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
پیام صبایی فرد – دانشجوی دکتری
جواد راحلی سلیمی – شرکت پترو اریکه انرژی

چکیده:

تابش نامساوی خورشید در عرض های مختلف جغرافیایی به سطح ناهموار زمین، باعث تغییر دما، فشار و در نتیجه آن، تولید باد می- گردد. به عبارت دیگر، باد یکی از صورتهای مختلف انرژی خورشیدی است که دارای یک الگوی جهانی نیمه پیوسته است،بطوریکه تغییرات سرعت باد، بصورت ساعتی، روزانه و فصلی، همیشگی بوده ولی متأثر از شرایط اقلیمی و توپوگرافی زمین نیز میباشد. علاوه بر این اتمسفر کره زمین بدلیل چرخش، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال داده و باعث تشدید فرایند تولید بادهای جهانی میگردد. بنابراین نیاز به بررسی منسجم اینانرژی و پیامدهای حاصل از آن در هر منطقه میباشد، که این امر توسط تهیه اطلسباد (هر کشور یا ناحیه) انجام پذیر است تا بتوان از روی نقشه آن، مناطق پر پتانسیل و بادخیز را مشخص نمود. در این مقاله، طراحی ۱۰ مگاوات نیروگاه بادی، در سایت فدشک واقع در منطقه خراسان جنوبی با توجه به اطلس باد کشور، با بررسی اطلاعاتی نظیر مشخصات جغرافیایی و اقلیم در منطقه با استفاده از آمار ایستگاههای سینوپتیک، آمار و اطلاعات ایستگاههای بادسنجی سانا و برخی پارامترهای دیگر انجام شده که هدف از آن محاسبه میزان انرژی الکتریکی قابل استحصالی سالانه است که با توجه به تئوریهای موجود در این زمینه، طراحی و محاسبات توسط نرمافزار متداول نیروگاههای بادی صورت گرفته و انرژی آن با توجه به وسعت سایت و توربینهای منتخب بهینه گردیده است