سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد عمران سازه های دریایی
محمد محمدی – معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
محمدرحیم ذاکری – مدیر بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه ارس

چکیده:

باتوجه به محدودیت منابع سوخ تهای فسیلی و اثرات مخرب زیس تمحیطی آنها و نیز با توجه به افزایش جمعیت در کره زمین و نیاز روزافزون بشربه انرژی مخصوصا انرژی الکتریکی، تمایل به استفاده از انرژ یهای پاک در تولید برق افزایش یافته است، پی شبینی م یشود برق حاصله از انرژ یهای نو سهم بیشتری در تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز بشر در سا لهای آینده را داشته باشند، عدم آلایندگی محی طزیست، ایجاد فرص تهای شغلی و امکان رشد و توسعه مناطق محروم و دورافتاده، کاهش تلفات توزیع و کاهش اثرات مخرب اکولوژکی ناشی از احداث سدهای بزرگ از مزایای اجرای طر حهای استفاده از انرژ یهای پاک درتولید برق است. از میان منابع انرژی تجدید شونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه اندازی نیروگا ههای بر قآبی کوچک به سبب مزایای فراوانی که نسبت به سایر نیروگا هها دارد، م یتواند برحسب موقعیت وشرایط منطقه، منبع تغذیه برق در اکثر مناطق استان آذربایجا نشرقی شود. در این مقاله، شناخت و مکا نیابی نقاط مناسب برای نصب نیروگا ههای بر قآبی کوچک به منظور استفاده از پتانسی لهای آبی موجود در استان آذربایجا نشرقی جهت تامین برق مناطق دور از شبکه سراسری مورد توجه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا حوض ههای آبریز و شبکه رودخان ههای استان مورد بررسی قرار گرفته است، سپس براساس معیارهای موجود ، پتانسی لهای آبی و نهایتا محلهای پیشنهادی برای نصب نیروگاه مشخص شده است، درپایان نتایج برآوردی توان تولیدی مناطق موردنظرومحاسبات اقتصادی ارائه شده است