سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشگاه صنعتی اصفهان_دانشجوی دکتری مکانیک
علی عبدالهی – دانشجوی دکتری مکانیک
مهدی صاحبی – دانشجوی دکتری مکانیک
احمد صداقت – استادیار مکانیک

چکیده:

پتانسیل باد برای تولید انرژی پاک دربسیاری از نقاط ایران قابل توجه است دراین مقاله یک تحلیل آماری روی داده های بادی ایستگاه خمیندراستان مرکزی انجام شده است به منظور برآورد اولیه انرژی باد دراین ایستگاه محاسبات لازم برروی اطلاعات آماری اندازه گیری شده توسط سازمان انرژی های نو ایران انجام شده است با توجه به داده ها محاسبات دریک بازههفت ماهه انجام گرفته است ابتدا سرعت باد درا رتفاع های ۴۰ متری و ۳۰ متری و ۱۰ متری درماه های مختلف مطالعه شدها ستاین ایستگاه دارای میانگین سرعت به ترتیب ۶/۴ متر برثانیه و ۶/۳۶ متربرثانیه و ۵/۶ متربرثانیه درارتفاع های یاد شده است همچنین گلباد بیشترین جهت وزش باد بررسی گردیده است از نمودار گلباد سرعت و جهت در ارتفاع های ۳۰ متری و ۳۷/۵ متری دیده می شود که جهت باد غالب درجهتی بین جنوب و جنوب شرقی می باشد. این موضوع درامرچیدمانی توربین ها مهم است زیرا که ثابت بودن جهت باد مزیت عمده ای برای نیروگاه می باشد همچنین با ارزیابی توان متوسط باد سالیانه را در ارتفاع های ۱۰ متری ۳۰ متری و ۴۰ متری دیده می شود که هرسه ارتفاع برای نصب توربین بادی مناسب می باشد