سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا امیری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست ، دانشگاه تهران
محمدعلی عبدلی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران
محمد رمضانیانپور – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد

چکیده:

محدودیت منابع فسیلی و رشد سریع مصرف انرژی در جهان از جمله عواملی است که پژوهشگران را برای دستیابی به منابع جدید و قابل تجدید انرژی ترغیب می کند. بیوگاز توسط باکتریهای که موجب تجزیه، پوسیدن و شکسته شدن مواد آلی در شرایط بی هوازی می گردند .تولید می شود .بهترین مکان هایی که برای استفاده بهینه از بیوگاز می توان اشاره نمود روستاها می باشند. توسعه صحیح دستگاه های بیوگاز و رواج آن در روستاها می تواند فوائد زیادی داشته باشد. ولی به طور کلی از سه جنبه اصلی کنترل آلودگیها و جلوگیری از تخریب محیط زیست، تهیه کود خوب و بهداشتی، تولید گاز جهت مصارف مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به طور موردی به بررسی پسماند روستایی استان یزد پرداخته شده است، بررس یها نشان داد که استفاده از سیستم بیوگاز چینی در این استان به خصوص با توجه به شرایط منطقه مناس بتر و پرکاربردتر م یباشد. نتایج نشان داد که پتانسیل کافی برای استحصال بیوگاز از پسماند فسادپذیر و همچنین پسماند دامی در روستاهای استان یزد وجود دارد و سالانه در حدود ۷۸۳ میلیون مترمکعب بیوگاز م یتوان از منابع موجود در روستاهای استان استخراج و روشنایی و گرمایش و پخ تو پز روستاییان از طریق سوخت بیوگاز را تامین نمود.