سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه رحیمی – نمایندگی زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان مازندران، مدیریت دریایی
یاسر وکیل زاده – سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی کشور، نمایندگی زمین شناسی سمنان
میر شعبان جعفر نژاد – نمایندگی زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان مازندران، مدیریت دریایی
رامبد فرشیدفر – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

چکیده:

رودخانه مهربان رود در جنوب شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران قرار گرفته است . مهربان رود از نظر موقع یت مکا نی، توپوگراف ی، تنوع ز یستی گ یاهی و جانور ی و ساختاره ای ژئومورفولوژ ی ک و چشم انداز ز یبای طب یعی در خور توجه است . بدون تردید امری که از سو ی غالب تور ی ستها بر ای بازدی د از مقاصد تور یستیشان تأکید میشود طبیعی بودن و زیبایی طبیعی پدی ده است، ای ن منطقه به لحاظ جاذبه های طبیعتگردی Ecotourism و گردشگر ی زم ینشناسی Geotourism ازپتانسیل و قابلیت های بالایی برخوردار است.