سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا یوسفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
رضا فتوت – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل دگرآسیبی ارقام متداول گندم در کنترل علف هرز جودره آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در گلخانه و آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد که بصورت فاکتوریل انجام شد. فاکتور اول ارقام گندم در ۱۰ سطح (ارقام سرداری، آذر ۲، شهریار، فلات، زرین، شعله، شاه پسند، امید، طبسی و هیرمند) و فاکتور دوم در ۲ سطح شامل عصاره ریشه و ساقه گندم بود. در این آزمایش اثر تیمارها بر درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و مجموع گیاهچه جودره بررسی شد. نتایج نشان داد که منبع عصاره(ریشه یا ساقه) اثر معنی داری بر صفات ارزیابی شده دارد. همچنین در بین ارقام نیز از لحاظ توان بازدارندگی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جودره تفاوت معنی داری مشاهده شد. بطوری که بیشترین بازدارندگی در نتیجه تیمار بذور جودره با عصاره ارقام آذر ۲، امید و فلات مشاهده شد.