سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دراین تحقیق براساس مجموعه گزارشهای منتشر شده طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشورو با استفاده از معیارهای نوع تیپهای گیاهی گروه های خاک و توپوگرافی تیپ های گیاهی حاشیه پلایاهای کشور و مساحت آنها تفکیک گردید نتایج این بررسی نشان داد که مجموع تیپ های گیاهی حاشیه تالابهای کویری ایران ۳/۳۱ میلیون هکتار می باشد که در۱۴ تیپ اصلی شامل Salsola spp ؛ . Hamada salicornica ؛Seidlitzia rosmarinus ؛ Halocnemum strobilaceum ؛ Aeluropus spp ؛ . Suaeda spp ؛ . Tamarix spp ؛ . Artemisia sieberi ؛ Cornulaca monacantha ؛ Alhagi camelerum ؛ Anabasis spp ؛. Haloxylon ammodenderon ؛ Stipagrostis spp . ی Limonium spp گروه بندی شدند جهت برآورد مقدار کربن ترسیب شده درهر تیپ از نتایج مطالعات انجام شده توسط نگارنده درتیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان اراک و تحلیل نتایج مطالعات مشابه انجام شده درایران و جهان استفاده شد.