سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر، دانشکده علوم فنون
احمد حاجی نژاد – استادیار گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشگاه تهران
برات قبادیان – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلودگی هوا ناشی از افزایش تقاضا برای مصرف سوختهای فسیلی اذهان بشری را به سوی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه سوختهای جایگزین سوق میدهد. از آنجا که استفاده از گونههای روغنی بومی برای تولید بیودیزل باعث کاهش هزینههای تولیدیمیشود، در این مطالعه سعی بر آن است تا برای اولین بار با ارائه آماری جامع از گیاهان بومی روغنی استان کرمان، درصد روغن و شرایط رویشی مورد نیاز آنها، سیاست گذاریهای مربوطه را به سمت و سوی استفاده بیشتر از منابع خام داخلی و پتانسیلهای شناخته شده سوق دهد. در این راستا با بررسی گونههای زیستی بومی استان کرمان، پتانسیل تولید بیودیزل از منابع گیاهی اینمنطقه را با استفاده از نقشههای رقومی میانگین دما و بارش سالانه بافت و میزان شوری خاک، در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از مطالعه به صورت پهنهبندیاستانی برای پتانسیلهای شناسایی شده، در قالب نقشه امکانسنجی تولید بیودیزل استان کرمان ارائه شده است