سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن فلاح – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، مربی گروه مکانیک دانشگاه تربیت معلم آذربای

چکیده:

تولید توان توسط روش فشار اسمزی PRO)یک روش مطمئن تولید توان برای آینده به شمار م ی آید. در این روش آب از ی ک خورا ک (جریان کم نمک یا جریان آب تم ی ز) از طریق یک غشاء نیمه تراوا به ی ک محلول یا جریان غلیظ فشار بالا، مثل آب دریا نفوذ می کند و باعث افزایش بیشتر دبی و فشار آن می شود . سپس عبور این جریان پر فشار از طریق یک توربین آبی و ژنراتورمتصل به آن باعث تولید توان الکتریکی تولید می شوددر این مقاله علاوه بر بررسی عملکردی نیروگاه به روشPROنسبت به سایرروشهای قبلی و بررسی آن برای شرایط کاری ایران، یک مدلPROبرای پیش بینی جریان آب و چگالی توان تحت شرایط تئوری و تجربی خاص بررسی شده است. مدل مبتنی بر تخمین تجربی ضریب نفوذ پذیری آب از غشاءA)ضریب نفوذ پذیری نمک از غشاءB)و مقاومت ویژه ذرات معلق در محلولK) است. نتایج نشان م ی دهد که روش PRO با بهینه سازی های انجام گرفته در غشای آن دارای توان ویژه تولیدی بالاتر و درنتیجه بازده بالاتری نسبت به مدلهای قبلی می باشد و در نتیجه رویکرد تمایل به تولید توان با روش را افزایش می دهد