سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی کارگرچیگانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی پتانسیلهای موجود دربهره برداری از گونه مولد کتیرا درشهرستانهای کاشان لنجان خوانسار گلپایگان و نطنز دراستان اصصفهان به منظور بالا بردن درآمد و اشتغال زایی جهت بهره برداران عرفی منطقه می باشد گیاه مولد کتیرا با نام گون Astragalus verus از خانواده پروانه آسایان می باشد ودراکثر مناطق کوهستانی اقلیم ایران مشاهده میگردد دراین تحقیق طرح های بهره برداری تهیه شدهبرای ۱۳ عرف مرتعداری شهرستانهای ذکر شده بررسی گردید برای بدست آوردن حداقل تعداد نمونه لازم از روش حداقل نمونه استفاده گردید ابعاد نمونه ها ۱۰×۱۰ درنظر گرفته شد و درهرپلات تاج پوشش و تراکم گونه گون اندازه گیری شد سپس درهرکدام از عرفهای مورد مطالعه به طور جداگانه قطعات شاهد جهت برآورد میزان کتیرای استحصالی مشخص و تولید کتیرا برای هر قطعه اندازه گیری شد درنهایت جهت آنالیز آماری داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردید نتایج حاصل از انجام این طرح دراین ۱۳ عرف به مساحت کل ۸۵۹۵۱ هکتار حاکی از آن است که مساحت مفید عرصه دارای گونه مولد کتیرا ۴۶۳۵۲ هکتار می باشد که میانگین تولید درهر هکتار ۲/۶۷ کیلوگرم می باشد.