سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قدرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی – دانشگاه پیام نور مرکز تهرا
سروش مدبری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – دانشکده زمین شناسی
عطا شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم پایه
سیدجواد مقدسی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران – دانشکده علوم پایه

چکیده:

استان چهار محال و بختیاری از استان های مهم بیتومین دار کشور بوده و پتانسیل های عمده آهکها وشیلهای بیتومین دار در زون زاگرس، در بخش های شمال استان بویژه در مناطق کوهرنگ گسترش دارد .محدوده مورد بررسی در برگیرنده واحدهای دارای گسترش سنی ژوراسیک – کرتاسه و به ویژه سازند کژدمی با سن آلبین تا سنومانین است. هدف از این پژوهش، بررسی محدوده های دارای پتانسیل اقتصادی فلزی به خصوص عناصرAs و S ،Co ، Cr ،Cu ، Ni ، V ، Mo در سطح استان چهارمحال است. براساس شناسایی اولیه، مناطق دارای پتانسیل انتخاب و نمونه برداری جهت آنالیز شیمیایی جذب اتمی صورت پذیرفت.طبق نتایج بدست آمده در اکثریت نمونه ها، آهکها و شیلهای بیتومین دار نسبت به برخی عناصرازقبیل Ni و V ، Mo غنی شدگی اقتصادی ب الایی نشان د ادن د بطوریکه در محدوده خویه غلظت میانگین مولیبدن ۶۹۸/۳ppmغلظت میانگین وانادیم ۹۸۷ppmغلظت میانگین نیکلppm 292/8 ودر محدوده صالح کوتاه غلظت میانگین مولیبدن ۸۳۲/۱ppm غلظت میانگین وانادیم ۸۰۰ppm غلظت میانگین نیکل ۲۹۵/۸PPM و در محدوده زرک غلظت میانگین مولیبدن ۷۶۳PPM غلظت میانگین وانادیم ۹۰۴/۵PPM و غلظت میانگین نیکل۲۸۴/۷PPM می باشد و با توجه به محدودیت در منابع تأمین کننده این عناصر، عیار اقتصادی مولیبدن ۰/۰۵ درصد و یا ۵۰۰PPM(USGS,2011) وانادیم ۲۰۰PPM نیکل ۵۰PPM(Geochemical Glossary,2001) بوده و نتایج بدست آمده از محدوده های خویه ، صالح کوتاه و زرک نمایانگر است که غلظت عناصر Ni و V ، Mo از آستانه اقتصادی استخراج این عناصر با فناوری امروز بسیار بالا بوده و به نظر می رسد که استخراج آهکها و شیلهای بیتومین دار به منظور دستیابی به فلزات ا رزشمند مقرون به صرفه باشد.