سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامره سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
صفر معروفی – دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
میثم سالارجزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
امین ترنجیان – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور دستیابی به یک روش مناسب و مؤثر برای حفاظت منابع آب زیرزمینی از آلودگیهایی که در آینده آن را تهدید میکند، محققین و مدیران، سیستمهای ارزیابی آسیبپذیری سفرههای آب زیرزمینی را به منظور پیشبینی مناطقی که دارای استعداد بیشتری به آلوده شدن نسبت به سایر مناطق هستند، ارائه نمودهاند. در این خصوص، جهت تهیه نقشه آسیبپذیری آبخوان دشت همدان- بهار که تأمینکننده آب بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب منطقه میباشد، از روشSI استفاده گردید نتایج نشان داد در مدل SI به ترتیب ۴۳/۴۹ ، ۵۵/۷۵ و ۰/۷۶ درصد از وسعت دشت در محدودههای آسیبپذیری پائین، متوسط و زیاد قرار میگیرد.