سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق پتانسیل انتقال آلودگی سطحی به سفره آب زیرزمینی دشت های نوترگی و هلایجان با توجه به ویژگیهای زمین شناسى، هیدرولوژى و هیدروژئولوژى منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از مدل DRASTIC و سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت تحلیل و پردازش دادههاى جمعآورى شده آبخوانها استفاده شده است. مدل دراستیک یک مدل کمی بوده که این کلمه مخفف هفت پارامتر موثر در انتقال آلودگی شامل عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی است، که بصورت هفت لایه اطلاعاتی در نرم افزارArc GIS تهیه شدند و با وزن دهی و رتبه بندی و تلفیق هفت لایه فوق، شاخص دراستیک برای کل منطقه بین ۸۹ تا ۱۵۲ برآورد گردید. نتایج مدل نشان می- دهد که بخشهای جنوبی و قسمتی از مرکز دشت نوترگی و بخشهای شمال شرقی دشت هلایجان در معرض آسیبپذیری زیادی هستند و قسمتهای شمال شرقی دشت نوترگی و بخشهای جنوبی دشت هلایجان آسیب پذیری کمتری دارند.