سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه رحیمی – نمایندگی زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان مازندران، مدیریت دریایی
فاطمه رحیمی – کارشناس زیست دریا، هیات تحریریه روزنامه تفاهم
رامبد فرشیدفر – انشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

چکیده:

تالاب زاغمرز در جنوب در یای کاسپ ین و شمال شهرستان بهشهر واقع در استان مازندر ان قرار گرفته است. این تالاب از منظر تنوع اشکال ژئومورفولوژ ی ک آن، حی ات گی اهی و جانور ی و چشم انداز ز یب ای طبیعی در خور توجه است . بدون تر دی د امر ی که از سو ی غالب تور ی ستها بر ای بازدی د از مقاصد توریستیشان تأک ید م یشود طب یعی بودن و ز یبایی طب یعی پد یده است، این منطقه به لحاظ جاذبه های طبیعتگردی Ecotourism و گردشگر ی ز مینشناسی Geotourism از پتانس یل و قابل یتهای بالایی برخوردار است.