مقاله پتانسیل هیدروکربنی و محیط رسوبی بخش بالایی سازند هجدک در منطقه جنوب شرق زرند کرمان – ایران مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: پتانسیل هیدروکربنی و محیط رسوبی بخش بالایی سازند هجدک در منطقه جنوب شرق زرند کرمان – ایران مرکزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند هجدک
مقاله پیرولیز راک – اول
مقاله میزان کربن آلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاءالدینی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در محدوده جنوب شرق زرند از نظر ساختاری – رسوبی در محدوده ایران مرکزی قرار گرفته است. مطالعات ژئوشیمی آلی به منظور تعیین کمیت، کیفیت و میزان بلوغ گرمایی مواد آلی روی رسوبات بخش بالایی سازند هجدک (باژوسین میانی – باتونین زیرین) در نزدیک روستای هجدک انجام گرفت، سازند هجدک با ستبرای بیش از هزار متر که به طور عمده شامل سنگ های سیلیسی آواری، شیلی و لایه های زغالی است و در شمال کرمان گسترش فراوانی دارد. نتایج حاصل از پیرولیز راک-اول بر روی نمونه های بخش بالایی سازند هجدک نشان می دهد که این بخش از سازند با توجه به مقدار و بلوغ ماده آلی می تواند از سنگ های منشاء منطقه محسوب شود. در این مطالعه ۱۴ نمونه سطحی از شیل ها و لایه های زغال دار بررسی شده است. میزان کل کربن آلی (TOC) در نمونه ها بین ۰٫۰۴ و ۴۶٫۸۲ درصد وزنی و بیانگر میزان مواد آلی در حد بسیار کم (در نمونه های شیلی) تا عالی (در نمونه های زغال دار) است. تجزیه پیرولیز راک – اول بیانگر وجود درصد قابل توجهی ماده آلی با منشاء قاره ای و ندرتا دریایی است. مقادیر Tmax به دست آمده برای کروژن، بین ۴۴۱ و ۵۵۹ درجه سانتی گراد، با میانگین ۴۶۸ درجه سانتی گراد است که مواد آلی بالغ و فوق بالغ را نشان می دهد و بنابراین از نظر بلوغ حرارتی در انتهای پنجره نفت زایی و ابتدای تولید نفت میعانی، گاز تر و گاز خشک قرار دارد.موقعیت نمونه ها روی نمودار ون کرولن (HI در برابر OI) مخلوطی از کروژن های نوع III و IV را نشان می دهد، این نمودار نشان می دهد که بخش بالایی سازند هجدک پتانسیل هیدروکربن زایی از نوع گاز دارد. بر اساس پارامترهای ژئوشیمیایی، بخش بالایی سازند هجدک در محیط رود پیچی نهشته شده است.