مقاله پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر کوهدشت با استفاده از اندیس های خورندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۸۰ تا ۴۸۶ منتشر شده است.
نام: پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر کوهدشت با استفاده از اندیس های خورندگی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خورندگی‏‏‎
مقاله اندیس خورندگی
مقاله کوهدشت
مقاله سیستم آبرسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: کمره ئی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری قربان
جناب آقای / سرکار خانم: صیدمحمدی عبدالمطلب
جناب آقای / سرکار خانم: روشنایی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آب خورندگی است. عدم کنترل کیفیت شیمیایی آب در شبکه توزیع باعث وقوع پدیده های خورندگی و رسوب گذاری و در نتیجه آسیب های اقتصادی و بهداشتی می شود. هدف این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی مورد استفاده در شهر کوهدشت و تعین پتانسیل خوردندگی و رسوب گذاری آن است.
روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، به طور منظم از ۱۲ منطقه از پیش تعیین شده شهر کوهدشت در دو مرحله نمونه برداری انجام شد. مقادیر اندیس های لانژلیه، رایزنر، خورندگی و پوکوریوس با تعیین پارامترهای درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول و pH محاسبه گردید. از آزمون student t برای تحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها استفاده شد.
یافته ها: مقادیر اندیس های لانژلیه -۰٫۴۷، رایزنر ۷٫۸۶، خورندگی ۱۱٫۴۳ و پوکوریوس ۶٫۴۹ به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این واقعیت است که آب شهر کوهدشت دارای خاصیت متمایل به خورندگی است. از این رو مسوولین آب شهری می بایست اقداماتی در زمینه تعدیل pH و تثبیت آب انجام دهند.