سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – دانشجوی سا بق اصلاح نباتات دا نشکده کشاو رزی دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به نیاز کشور به روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چند که گلرنگ یک گیاه بومی ایران بوده و مقاوم به تنش های خشکی و شوری است اما مطالعات اندکی دررابطه بااین گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد، در صد روغن وسایر صفات زراعی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ بهاره، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴ درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صور ت فاکتوریل با سه تکرار در شرایط عادی(بدون تنش) و تنش خشکی در دو مرحله شروع ساقه روی و شروع گلدهی با استفاده ازشش ژنوتیپ اجرا شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی در دو مرحله(شروع ساقه روی و شروع گلدهی) بر صفاتی نظیر عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد وارتفاع بوتهتاثیر معنی داری داشت . بر اساس نتایج بدست آمده مرحله شروع گلدهی به عنوان حساس ترین مرحله به تنش خشکی شناختهشد.تجزیه واریانس داده ها تنوع ژنتیکی بالایی رابرای صفات مورد مطالعه بین ژنوتیپ ها نشان داد . ژنوتیپ های ۳۴۰۶۹ K.H.64.68، و ۳۴۰۷۷۹ با داشتن بیشترین عملکرد دانه و روغن به عنوان ژنوتیپ های برتر و ژنوتیپ CART.77.191 با داشتن کمترین عملکرد دانه و روغن در شرایط عادی و تنش دار به عنوان ژنوتیپ کم محصول شناخته شدند . همچنین مشخص گردید که می توان از شاخص های تحمل تنش، میانگین هندسی بهره وری و میانگین حسابی بهره وری برای گزینش ارقام مقاوم به خشکی با توجه به اهداف به نژادی در گلرنگ بهاره استفاده کرد