سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
گیتی فرقانی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی جعفری – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کلی کیفیت آب رودخانه گرگانرود و تغییرات مکانی ویژگیهای شیمیایی آب، ۱۷ نمونه در طول شاخه اصلی رودخانه و یک نمونه از شاخه فرعی ایمر برداشت شد. غلظت یونهای اصلی و TDS توسط روشهای استاندارد اندازهگیری و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دادههای هیدروشیمیایی نشان میدهد که تیپ غالب آب در بالادست محدوده مورد مطالعه سولفاته سدیک میباشد و در طی مسیر تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسانزاد به شدت تغییر میکند. بیش از ۶۰ درصد نمونههای آب از لحاظ مصرف شرب برای تمام پارامترها بهجز pH ، در رده نامناسب قرار میگیرند. براساس نمودار ویلکاکس ۷۲/۲ درصد نمونهها در رده شور و نامناسب برای مصارف آبیاری و کشاورزی قرار میگیرد.