سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم شریف نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی تابع بردبار – دانشجوی دکتری سازه های آبی
ایمان بیت اله پور – دانشجوی دکتری سازه های آبی

چکیده:

پایش کمی و کیفی رودخانه یکی از مهمترین عواملی استکه درمورد رودخانه ها باید بررسی گردد به این علت که رودخانه می تواندم نبع تامین آب مورد نیاز جهت مصارف در زمینه های مختلف در پایین دست خود باشد چنانچه میزان آلاینده های تجزیه ناپذیر مانند شوری رودخانه بیش از حد مجاز باشد مقداری از این آلاینده ها وارد مناطق مصرفی پایین دست میشود و کاهش راندمان محصولات آن مناطق را باعث می گردد در این مقاله در ابتدا به پایش کیفی تعداد معدودی از پارامترهای آلاینده از جمله شوری رودخانه کشکسرای مرند تبریز پرداخته شده است و پروفیل طولی مقادیر آلاینده رودخانه رسم گردیده است درنهایت با آگاهی از نامناسب بودن کیفیت اب آبیاری موجود پس از شناخت منابع آلوده کننده رودخانه و ارایه راهکار کنترل آنها تاثیر کنترل آنها بربهبود عملکرد مناطق پایین دست بررسی شد.