سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
محمود تولایی نژاد – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

طی سالیان اخیر در کشورهای صنعتی، بیشترین تأکید در مطالعات آبهای زیر زمینی به جای مسایل اکتشاف منابع جدید آب بر روی کیفیت آب های زیر زمینی صورت گرفته است. با این حال، در کشورهای در حال توسعه هنوز مبحث مطالعات کیفی آب زیر زمینی و به ویژه مطالعات آلودگی، به دلایلی همچون هزینه بر بودن مطالعات و وجود پیچیدگیهای علمی در این گونه تحقیقات به طور جدی مورد پیگیری قرار نگر فته است. در بسیاری از نقاط کشور آب زیر زمینی به مقدار کافی وجود دارد ولی وجود کیفیت نامطلوب، استفاده از آنها را غیر ممکن ساخته است. همچنین در بسیاری مناطق دیگر به علل طبیعی و مصنوعی کیفیت آب در معرض نامطلوب شدن قرار گرفته است. منظور از جنبه کیفی آب زیرز مینی غلظت عناصر و یونهای مختلف موجود در آب میباشد . آب زیر زمینی عمدتا برای اهداف شرب، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین معیارهای کیفی به مورد استفاده بودن آب برای یک مقصود معین بستگی دارند و استانداردهای کیفی استفاده از آب ها را برای موار د استفاده مختلف جهت اجتناب از اثرات زیان آور محدود مینماید. در این تحقیق کیفیت آب زیر زمینی و سطحی منطقه رامهرمز بر اساس نتایج حاصل از بررسی های اکتشافی ( لوگ چاهها ، پروفیل های موجود و …) را نشان داده، همچنین از نظر شرب، کشاورزی و صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.