سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده انصاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی احمدمحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیدههای زیان بخش جوی است که وقوع آن تقریبا در تمام نقاط جهان محتمل است ولی ویژگی های آن از منطقهای به منطقه دیگر بطور محسوسی فرق میکند . بارندگی یکی از مهمترین متغیرهایی است که از آن درتعریف خشکسالی استفاده میشود.نمایههای مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارایه شده است که می توان به نمایه های بارش استاندارد شدهSPI) اشاره کرد.برای مطالعه خشکسالی و مقایسه آن در زمانهای مختلف لازم است خشکسالی پایش شود.در این پژوهش با استفاده از شاخصSPI و سری زمانی حاصل ار آن و به کمک زنجیره مارکوف مرتبه اول به پیش بینی خشکسالی کوهرنگ در ۲۴ سال گذشته پرداخته شده است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان میدهد که در این مدت تعداد رویدادهای خشکسالی در ۶۰ ماه آینده ۵ دوره خشکسالی با تداوم۲/۱۴ ماهه، حدود ۱۸ درصد حالتها خشکسالی و ۶۵ درصد از حالات نرمال بوده است