سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS و سنجش از دور
ناهید سجادیان – استاد یار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

انرژی شالوده حرکت و توسعه هر جامعه است . به این معنا که هر گاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد شد . امروزه به طور کلی می توان مشکلات این بخش را افزایش روزافزون نیاز به مصرف انرژی و محدودیت منابع فسیلی از یک سو و افزایش آلودگیهای محیط زیست تعریف نمود. بخش ساختمان با مصرف بیش از ۴۰ درصد کل انرژی تولید شده در کشور و صرف هزینه ای معادل یک سوم از درآمد حاصل از فروش نفت، بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است و سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. لذا در این بخش نیاز به ارتقای کارایی یا بهینه سازی (یا منطقی سازی) مصرف انرژی وجود دارد . در این تحقیق بر آن هستیم که نقش سنجش از دور حرارتی ر ا در مدیریت و پایش انرژی مصرفی در مبحث ممیزی انرژی ساختمان ها را بررسی نماییم .تا به این وسیله الگوی مصرف را در مبحث انرژی تعیین نمائیم . روش تحقیق در این پژوهش،اسنادی – تحلیلی است .و نوع تحقیق با توجه به راهکارهای ارائه شده تحلیلی – کاربردی است . براساس یافته ها و نتیج ه تحقیق استفاده از تکنولوژی سنجش از دور حرارتی در تلفیق با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ممیزی انرژی و بالطبع در بهینه سازی (یا منطقی سازی )الگوی مصرف انرژی دارای مزیت نسبی بالایی می باشد. در خاتمه این تحقیق راهکارهایی نیز در جهت بهینه سازی الگوی مصرف سوخت نیز ارائه گردیده است