سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ظهیری – پژوهشگاه نیرو
هدی مولوی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله، ارزیابی وضعیت یک تپ چنجرon load تیپMساخت شرکتMRآلمان با استفاده از آنالیزهای روغن، مورد بررسی قرار گرفته است . این آنالیزها شامل اندازهگیری ولتاژ شکست، آنالیز گازهایمحلول و همچنین فلزات محلول و ذرات معلق میباشند که در یک دوره سه ماهه و با انجام دو مرحله نمونهگیری انجام گرفتهاند. شایان ذکر است که نمونهگیری روغن تپ چنجر موردمطالعه مطابق استانداردASTM D3613 و آنالیزنمونهها بر اساس استانداردهایASTM D 3612وASTM D و ۷۱۵۱ ISO 4406 انجام گردید. علاوه بر این اندازهگیری میزان ولتاژ شکست روغن نیز بااستفاده از روش ۱۹۹۵IEC 156 صورت پذیرفت.