سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف صبحانی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی دانشگاه پیام

چکیده:

خشکسالی از تاثیر گذارترین پدیده ها برکلیه جنبه های مختلف زندگی انسانهاست که با درجات متفاوت می تواند اثرات زیانباری بر تمامی بخشهای جامعه داشته باشد دراین مقاله ابتدا ویژگیهای منحصر بفرد خشکسالی در مقایسه با سایر بلایای طبیعی ذکر شده و در ادامه بارش ایستگاه اهرم مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و برای پایش خشکسالی درایستگاه اهرم از شاخص بارش استاندارد شده SPI استفاده شد که با استفاده از شاخص SPI خشکسالی در مقیاسهای زمانی ۳ ، ۶ ، ۱۲ و ۲۴ ماهه استخراج گردید در مقیاس سه ماهه شدیدترین خشکسالیها در سالهای ۷۲ و ۸۳ در مقیاس ۶ ماهه نیز شدیدترین خشکسالی طی سالهای ۷۲ تا ۷۳ و ۸۳ روی داده است درمقیاس ۱۲ ماهه خشکسالی هایی با تداوم ۱۶ ماهه و در مقیاس ۲۴ ماهه با تداوم ۲۶ ماهه روی داده است و در پایان جهت کاهش خسارات ناشی از خشکسالی پیشنهاداتی ارائه شده است.