سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود حقیقت – دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی مومن نجفی بابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

خشکسالی پدیدهای اقلیمی است که تاثیرات محیطی،اجتماعی و اقتصادی چشمگیری دارد. خشکسالی با دیگر بلایای طبیع ی از این جهت متفاوت است که تعیین دقیق شروع و پایان آن تا حدودی مشکل است. گسترش خشکسالی به آرامی صورت میگیرد و اثراتآن ممکن است سالها پس از پایان آن باقی بماند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در بین حوادث طبیعی،خسارات ناشی ازخشکسالی بیشترین مقدار را شامل است. لذا پایش گسترده آن و ایجاد یک نظام هشدار و پیش آگاهی در مناطق مستعد خشکسالی، امری اجتناب ناپذیر است. یکی از ابزارهای اصلی پایش خشکسالی، استفاده از شاخصهای خشکسالی می باشد . نوشتار حاضر، شاخص استاندارد شده بارشSPI) را بهعنوان الگوی معتبر و کاربردی، مورد استفاده قرار داده است. به منظور بررسی تعیین فراوانی ، شدت و مدت وقوع پدیده خشکسالی بر منطقه مورد استفاده از روشSpi و به منظور پهنهبندی گسترههای تحت تاثیر خشکسالی، از روش میان یابی معکوس فاصلهIDW) استفاده شده است. در این مطالعه استفاده از آمار و اطلاعات روزانه بارش ۱۲ ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه با بکار گیری روشSPI اقدام به محاسبه فراوانی، شدت و مدت خشکسالی در منطقه مورد بررسی شد و بعد با طبقه بندی میزان تداوم، شدت و مدت خشکسالی، تجزیه و تحلیل دورههای زمانی یک، سه، شش، نه، و دوازده ماهه از خشکسالی ها به عمل آمد و در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل شدت تغییرات مکانی شاخصSPIدر طول دوره درازمدت، در محیط نرم افزاری ARCGIS 9.2بااستفاده از روش میان یابی معکوس فاصلهADW) اقدام به تهیه نقشههای پهنهبندی خشکسالیهای اقلیمی از گستره مورد مطالعه شد.