سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید الفتی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیمشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
فرشاد صفرپور –
مهدی محمودآبادی –

چکیده:

خشکسالیها پدیدههای طولانی مدتی هستند که مناطق وسیعی را در برگرفته و تحت تاثیر قرارمیدهند. این پدیده در ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشکسالی قدیم و پر فشار جنب حارهای بسیار اتفاق میافتد و باعث شده اقلیم ایران به صورت خشک و نیمه خشک باشد. در این تحقیق سعی شده به پایش میزان خشکسالی و تغییرات بارش طی یک دوره ۲۷ ساله ( ۱۳۸ ۱۳۶۰ در ۸ ایستگاه استان کرمانشاه پرداخته شود. ایستگاههایی که دارای آمار مفقوده بودند در نرم افزارSPSS بازسازی شدند. میزان خشکسالی بهوسیله دو روش شاخص بارش استاندارد و در صد از نرمال در سالهای دارای خشکسالی بهدست آمد و نتیجه بهدست آمده از روشSPI درصد از نرمال چنین نشان داد: خشکسالیهای غالب در محدوده مورد مطالعه خشکسالیهای ضعیف بوده و تغییرات بارش ایستگاههای منتخب تفاوت معناداری با هم ندارند