سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نینا محمودی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

دراین تحقیق بانک اطلاعات منابع آلاینده بالقوه آبخوان بیرجند و نقشه شدت خطر الاینده های آب زیرزمینی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS تهیه شده است ویژگیهای الاینده های آب زیرزمینی محدوده بیرجند در دو گروه کلی الاینده های نقطه ای غیرنقطه ای بررسی شده است براساس نقشه شدت خطر نسبی الاینده ها محدوده مطالعاتی بیرجندبه چهار منطقه بدون آلاینده، آلایندگی کم، آلایندگی متوسط و آلایندگی بالا تقسیم شده ست نقشه شدت خطر نسبی آلاینده های آب زیرزمینی م یتواند به عنوان ابزار سودمندی جهتمدیریت کیفی آبخوان مورد استفاده قرار گیرد.