سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زبیدی زاده – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
فرزانه فاخری رئوف – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

امروزه استفاده از موجودات دریایی به عنوان شاخص پایش زیستی فلزات سنگین به عنوان یک امر متداول تبدیل شده است . هدف از انجام این مطالعه که در سال ۱۳۸۸ انجام پذیرفت ، تعیین غلظت فلزات سنگین توسط جلبک سبز( اسپیروژیر ) در تصفیه خانه آب شماره ۳ شهرستان اهواز می باشد . در این مطالعه ۱۳ ایستگاه انتخاب شد ، که از این ۱۳ ایستگاه، ۹ ایستگاه برای نمونه های آب و ۴ ایستگاه برای نمونه های جلبکها در نظرگرفته شد . بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه غلظت فلزات سنگین در نمونه های آب در دامنه ۱۹/۵۳ -۱/۹۸ ، ۱۳/۴۵-۰/۶۷ ، ۲۳/۱۸ -۱ و ۸۳/۰۴-۲/۱۲ میکرو گرم بر لیتر به ترتیب برای فلزات کروم ، مس سرب و روی قرار داشت ، همچنین غلظت فلزات سنگین در نمونه های جلبک اسپیروژیردر دامنه ۳/۶۱-۲/۳۰ ، ۳/۴۳-۲/۰۶ ، ۲/۵۶-۲/۲۹ ، ۱۰/۸۴-۹/۸۸ میکروگرم بر گرم به ترتیب برای فلزات کروم ، سرب ، مس و روی قرار داشت . بیشترین میزان جذب در نمونه جلبک اسپیروژیر مربوط به فلز روی می باشد میانگین فلزات سنگین مورد مطالعه در آب های حوضچه های تصفیه خانه به تدریج از حوضچه ۱ تا آخرین حوضچه کاهش پیدا کرده اند.همچنین مشاهده شد آخرین نمونه جلبک که در ورودی حوضچه ۴ قرار داشت کمترین میزان فلزات را جذب کرده انتظار می رود به دلیل روند تصفیه در طول مسیر حوضچه ها بوده که باعث ته نشینی و صافی آب شده نهایتا در حوضچه آخر آب کاملا شفاف و بدن حضور حتی جلبک در کناره ها بوده است