سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین درخشان – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اس
فریده عظیمی – استاد یار،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ویکتوریان عزتیان – استاد یار،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که تاثیرات محیطی،اجتماعی و اقتصادی چشمگیری دارد. خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی از این جهت متفاوت است که تعیین دقیق شروع و پایان آن تا حدودی مشکل است. گسترشخشکسالی به آرامی صورت می گیرد و اثرات آن ممکن است سالها پس از پایان آن باقی بماند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در بین حوادث طبیعی ،خسارات ناشی از خشکسالی بیشترین مقدار را شامل است .لذاپایش گسترده آن و ایجاد یک نظام هشدار و پیش آگاهی در مناطق مستعد خشکسالی ،امری اجتناب ناپذیر است.یکی از ابزارهای اصلی پایش خشکسالی ،استفاده از شاخصهای خشکسالی می باشد.نوشتار حاضر، شاخصاستاندارد شده بارش ) SPI ( را به عنوان الگوی معتبر و کاربردی ،مورد استفاده قرار داده است.به منظور بررسی تعیین فراوانی ،شدت و مدت وقوع پدیده خشکسالی بر منطقه مورد استفاده از روش SPI و به منظور پهنه بندیگستره های تحت تاثیر خشکسالی ، از روش میان یابی معکوس فاصله) IDW (استفاده شده است.در این مطالعه استفاده از آمار و اطلاعات روزانه بارش ) در طول دوره آماری ۲۰ ساله ۱۳۸۷-۱۳۶۷ ۱۲ ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه با بکار گیری روش SPI ، اقدام به محاسبه فراوانی ،شدت و مدت خشکسالی در منطقه مورد بررسی شد و بعد با طبقه بندی میزان تداوم ، شدت و مدت خشکسالی ، تجزیه و تحلیل دوره های زمانی یک ، سه ، شش ، نه ، و دوازده ماهه از خشکسالی ها به عمل آمد و در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل شدت تغییراتمکانی شاخص SPI در طول دوره درازمدت، در محیط نرم افزاری ARCGIS9.2 با استفاده از روش میان یابی معکوس فاصله ) IDW (اقدام به تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی های اقلیمی از گستره مورد مطالعه شد.نتایج حاصل از ارزیابیها نشان دهنده تاثیر حساسیت خشکسالی ها ی اقلیمی بر عرصه مورد مطالعه می باشد