سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی – دانشکده مهندسی زراعی – دانشگاه
محمود رائینی سرجاز – دانشیار گروه مهندسی اب دانشکده مهندسی زراعی – دانشگاه علوم کشاورزی و
محمد علی غلامی سفید کوهی – استادیار گروه مهندسی اب دانشکده مهندسی زراعی – دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

خشکسالی پدیده ای طبیعی و اقلیمی است که در کشور ما در حال گسترش می باشد. وقوع خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژی چند دهه اخیر باعث کاهش منابع آبی و مواجه شدن با مشکل کمبود آب در زمینه شرب و کشاورزی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک کشور شده است. تحقیق حاضر پایش خشکسالی حوزه آبریز حله را با به کارگیری نمایه های رایج خشکسالی نشان می دهد. نمایه های به کار رفته شامل SPI ، CZI ، ZSI و DI می باشند. سه نمایه SPI ، ZSI و CZI در مقیاس زمانی ۱۸ ماهه بررسی شدند. این نمایه ها طی یک دوره آماری ۳۰ ساله بر روی ۱۰ ایستگاه منتخب در حوزه آبریز حله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پایش در همه ایستگاهها با سه نمایه SPI ، CZI و ZSI وقوع خشکسالی با فراوانی کم و تداوم زیاد را نشان داد. نمایه های SPI و CZI شدت خشکسالی را بیشتر از ZSI نشان دادند. نمایه DI نیز در همه ایستگاهها وقوع خشکسالی با فراوانی زیاد و تداوم کم را نشان داد.