سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه شیخ علیشاهی – کارشناس ارشد آبخیزداری
نجمه دهقانی فیروزآبادی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

پایش خشکسالی جهت تعیین دوام، شدت و توسعه جغرافیایی عموما براساس شاخص های خشکسالی می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های SPI، RDI، SIAP و PNIروند وقوع خشکسالی در حوضه دره بید طبس طی دوره آماری ۶۹-۱۳۶۸ تا ۸۷-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. در شاخص های SIAP، PNI و SPI تنها بر پایه استفاده از پارامتر بارندگی و در شاخص RDI از دو پارامتر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل برای تعیین خشکسالی استفاده می شود که این شاخص در سه مرحله؛ مقدار ابتدایی، RDI نرمالیزه شده، RDI استاندارد شده محاسبه می شود. شاخص RDI با توجه به شرایط آب و هوایی می تواند از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. RDI استاندارد شده را می توان مستقیما با SPI مقایسه کرد و از لحاظ طبقه بندی خشکسالی مشابه می باشند که به طور گسترده در جهان کاربرد دارد.