سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهر صفرراد – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد ا
مریم ادراکی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در پژوهش حاضر با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای به مطالعه ی خشکسالی پرداخته می شود. در این راستا دو سری مجزای اطلاعات و داده مورد استفاده قرار گرفته است؛ نخست داده های سنجش از دوری شامل تصاویر سنجنده NODIS سطح ۱۳ مربوط به ماهواره های Terra، طی دوره ی آماری ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ با قدرت تفکیک ۲۵۰ متر. دومین دسته از داده ها نیز از داده های بارش استان کرمانشاه مشتمل بر ۱۲ ایستگاه سازمان هواشناسی (سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسنجی) و وزارت نیرو با دوره آماری کامل ۳۰ ساله (سال های آبی ۱۳۵۷-۵۸ تا ۱۳۸۶-۸۷) که از سظازمان هواشناسی کرمانشاه و سازمان آب منطقه ای تهران گردآوری شدند. با محاسبه ی شاخص SPI، خشکسالی های رخ داده در دور هی آماری ۳۰ ساله شناسایی شدند. در مرحله ی بعد، از طریق شاخص NDVI، تغییرات پوشش گیاهی برای دوره های خشکسالی محاسبه شد. در این تحقیق جهت پایش خشکسالی از آنومالی پوشش گیاهی بهره گرفته شد که برای محاسب هی آن، ابتدا متوسط شاخص NDBI طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ برای هر کدام از ماه های می (وجود حداکثر پوشش گیاهی در منطقه) و اکتبر (وجود حداقل پوشش گیاهی در منطقه) محاسبه و سپس مقدار شاخص NDVI برای سال های مورد نظر از NDVI متوسط کم شد. در نهایت آنومالی پوشش گیاهی در سال ۱۳۸۶-۸۷ (۲۰۰۸)، ۱۳۸۴-۸۵ (۲۰۰۶) و ۱۳۸۱-۸۲ (۲۰۰۳) محاسبه گردید. نتایج حاصل از آنومالی تصاویر ماهواره ای با مقادیر SPI سالانه مقایسه گردید و مشخص شد که تصاویر ماهواره ای از توانایی بالایی برای پایش و مدیریت خشکسالی برخوردار هستند.