سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فریبا منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
مهدی حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
ارش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و رخدادهای مصیبت باری است که خسارتهای زیادی را باعث می شود جهت تجزیه و تحلیل و تعیین روند خشکسالی های هواشناسی استان کرمان براساس نمایه های DI,PNPI,SPI ابتدا داده های بارندگی ۱۷ ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی داخل و خارج از این استان بررسی و تکمیل و بازسازی و برای یک دوره زمانی ۲۰ ساله ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ میلادی اماده و سپس براساس نمایه های DI,PNPI,SPI موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج زیر به دست امد براساس شاخص SPI:7 واقع خشکسالی حاد ۳۰ واقعه خشکسالی ملایم در حالی که برمبنای شاخص درصد نرمال بارندگی PNPI:35 واقعه بسیار شدسد خشکسالی ۲۷ واقعه خشکسالی ضعیف و در اخر براساس شاخص دهک ها : ۳۷ واقعه خشکسالی بسیار شدید و ۲۷ واقعه خشکسالی ضعیف اتفاق افتاده است.