سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا ابونصرشیراز – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران امام صادق اصفهان
غزاله رسانه – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده:

خشکسالی جز جدایی ناپذیر اقلیم ایران بوده و از ویژگی های اصلی آب و هوایی ایران محسوب می گردد. این پدیده منجر به زیان هاو هزینه های عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود که در سا لهای اخیر این گونه خسارات و هزینه های مربوط به جبرانآن ها افزایش قابل ملاحظ های داشته اند. برای مطالعه پدیده خشکسالی وجود داده های مناسب و بلندمدت پارامترهای اقلیمی وهیدرولوژیکی ضروری است. از میان پارامترهای اقلیمی، بارندگی اصلی ترین عاملی است که ایجاد، گسترش و دوام خشکسالی ها راکنترل می کند و مهمترین متغیر تعیین کننده در شرایط خشکسالی است. در این تحقیق با استفاده از داده های ماهانه بارش ایستگاه هایموجود در استان اصفهان (طی یک دوره بلندمدت منتهی به آخر فروردین ۱۳۹۴) و حذف ایستگاه های دارای آمار ناقص، شاخص بارش استاندارد SPI برای آن ایستگا هها محاسبه و سپس نقشه پهنه بندی آن به روش IDW برای استان اصفهان در مقیاس های زمانی ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴ و ۸۴ ماهه با استفاده از نرم افزار GIS بدست آمده، وضعیت خشکسالی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این نقشه ها به همراه سری زمانی، خشکسالی های متوسط و شدید را عمدتا در قسمت های غربی استان اصفهان به طور مستمر ومتوالی در سال های اخیر نشان می دهند. از آنجا که اتمام دوره خشکسالی و مهم تر از آن، پیامدهای ناشی از آن تا سال ها بعد از وقوعخشکسالی در یک منطقه آشکار می شود بنابراین مدیریت ریسک و بحران جدی در ارتباط با این پدیده بر حسب برنامه ریزیمنطقه ای و اولویت بندی برای طرح های مخصوص هر منطقه ضروری می باشد.