سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دولتی مهر – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی استان اردبیل
رسول همتی – پیش بین مسئول اداره کل هواشناسی استان اردبیل
قاسم هژبرپور – سرپرست کارگروه هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسیاستان اردبیل
سیاوش محمدی – رئیس امور دیدبانی اداره کل هواشناسی استان اردبیل

چکیده:

ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و رخداد خشکسالی در آن بسیار زیاد است. تغییرات شدید در مقدار بارش و نوسانات دمایی از خصوصیات دائمی مناطق مختلف کشور از جمله منطقه مورد مطالعه که در شمال غرب کشور قرار دارد. خشکسالی یکی از مهمترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده ایی آرام و مرموز است که ناشی از فرآیندهای آب و هوایی می باشد. از آنجایی که استان اردبیل یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود رخداد خشکسالی در سالهای مختلف باعث خسارات زیاد بویژه در سال زراعی جاری ۹۰-۸۹ گردیده است. در این مقاله ویژگیهای خشکسالی برای تعیین شدت و مدت خشکسالی در مناطق مختلف استان اردبیل می باشد. به همین منظور خشکسالی های فصلی منطققه مورد مطالعه با استفاده از نمایه SPI تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شدید ترین خشکسالی در ایستگاه اردبیل رخ داده و یک دوره پنج ساله خشک و پنج ساله مرطوب را تجربه کرده است لذا روند خشکسالی در استان تناوبی می باشد.