سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدیوسف عرفانی فرد – ) استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
پردیس گودرزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به نقش مهم تالابهای کویری در تضمین بقای پوشش گیاهی و جانوری در مناطق خشک و نیمه خشک، آگاهی از روند پایداری آنها ازاهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که بررسی تغییرات در هر بوم سازگان در منابع طبیعی نیازمند مطالعات دقیق در طول یک دوره زمانی مناسب است، باید از شاخص هایی استفاده نمود که این قابلیت را دارا بوده و به هر گونه تغییر در بوم سازگان مورد نظر حساسیت داشته باشند. بنابراین در این پژوهش، به منظور پایش روند پایداری تالابهای کویری، شاخص تنوع زیستی معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، جمعیت پرندگان مهاجر آبزی بکار رفت زیرا تنوع زیستی در پرندگان بهتر از سایر موجودات قابل بررسی است. همچنین با توجه به تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته تنوع زیستی پرندگان به عنوان یک نشانگر زیستی مناسب در مطالعه روند تغییرات تالابها شناخته شده است. بنابراین بررسی تغییرات تنوع گونه ای پرندگان مهاجر در تالاب پریشان در یک دوره زمانی طولانی مدت به منظور پایش توسعه پایدار این تالاب کویری هدف این تحقیق قرار گرفت. پس از انتخاب تالاب پریشان، آمار سالیانه پرندگان مهاجر در این تالاب در یک دوره زمانی ۲۱ ساله (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ ) تهیه گردید. از جمله روش های مرسوم در اندازه گیری شاخصتنوع زیستی روشهای شانون وینر، بریلویین و سیمپسون می باشند که در دوره زمانی اشاره شده در این پژوهش محاسبه شدند. نتایج نشان داد که طی سالهای اخیر تنوع زیستی پرندگان تالاب پریشان به شدتکاهش یافته است