سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
رضا جعفری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
اسماعیل ایزانلو – کارشناس ارشد gis,RS

چکیده:

یکی ازعوامل تغییرکاربری اراضی توسعه شهری است که با تخریب اراضی نفوذپذیر تاثیرات نامطلوبی برهیدرولوژی حوضه آبریز می گذارد و موجب تشدید سیلابها می شود شناخت این عوامل درمناطق مختلف نقش قابل توجهی درکاهش مشکلات ناشی از سیلاب ایفا می کند هدف این مقاله پایش تغییرات کاربری اراضی شهری درمنطقه اسفراین ازسال ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۸ با استفاده از تصاویر ماهواره ای است بدین منظور از تصاویر ماهواره لندست استفاده گردید پس از اعمال تصحیحات هندس یو رادیومتریک نقشه کاربری اراضی در ۵ کلاس شهر زراعت ابی و باغات اراضی بایر پوشش گیاهی طبیعی و زراعت آبی با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقه بندی نظارت شده دردوتصویر به ترتیب با صحت کلی ۷۷ و ۸۳ درصد تهیه گردید سپس برای مشخص کردن تغییرات رخ داده درکاربری ها از روش مقایسه پس از طبقه بندی استفاده گردید نتایج نشان داد که طی این دوره ۳۶ ساله ۵۰۰ هکتار از سطوح نفوذپذیر دامنه های کم شیب مراتع و اراضی کشاورزی به آسفالت خیابان و ساختمانهای شهری تغییر فرم داده و به عبارت دیگر سطوح نفوذپذیر به سطوحی کاملا غیرقابل نفوذ تبدیل شده اند.