سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل احمدی – کارشناس ارشد سنجش از دور وGIS
پرویز عبدی نژآد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فرزاد بیات موحد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

داشتن اطلاعات درباره تغییرات زمانی و مکانی مقدار آب خاک، می تواند در بررسی هیدرولوژی سیل، خشکسالی ومدیریت منابع آب در طرح های بزرگ آبیاری بسیار مفید باشد. روشهای متعددی برای ارزیابی غیر مستقیم رطوبت خاک به وسیله داده های رادیومتریک وجود دارد که ضرورتاً بر مبنای اندازه گیری های دمای سطحی (باند مادون قرمز حرارتی) و اطلاعات پوشش گیاهی(باند های مرئی و مادون قرمز نزذیک) می باشد. ترکیب دمای سطح زمین و شاخص تفاضلینرمال شده گیاهی، می تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت رطوبتی خاک ارائه دهد. در این مطالعه از تصاویر سنجنده MODISکه در طول فصول بهار و تابستان سال ۲۰۰۹ میلادی اخذ شده اند، استفاده گردید. از شاخصTVDI که توسطSandholtو همکاران ( ۲۰۰۲ ) ارائه شده است، برای بررسی وضعیت رطوبتی خاک استفاده گردید. این شاخص از دمایسطح زمینLST)محاسبه شده با استفاده از باند های ۳۱ و ۳۲ و شاخص تفاضلی نرمال شده گیاهیNDVI)محاسبه شده با استفاده از باند های ۱ و ۲ استفاده می نماید در این مطالعه همچنین وضعیت رطوبتی خاک در طول فصول بهار و تابستان و در کاربری های مختلف زمین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که شاخصTVDIمی تواند به عنوان یک شاخص موثر برای شناسایی و بررسی تغییرات زمانی و مکانی رطوبتی خاک مورد استفاده قرار گیرد