سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جمال – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدرضا نیکو – کاندیدای دکتری عمران آب
اکبر کریمی – دکتری عمران آب
علی اصغر آزادنیا – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

نوسانات ناگهانی رقوم آب مخزن درسدهای خاکی باعث تغییرات ناگهانی شرایط مرزی بدنه و پوسته ازمنظر فشار منفذی و درجه اشباع میگردد که این مساله شرایط ناپایدار کننده سد را تقویت می کند ازطرفی آنالیز تاریخچه زمانی تراوش درشرایط غیراشباع علیرغم لزوم امری وقت گیر می باشد و تصمیم گیری را درزمان واقعی بهره برداری که نیاز به اتخاذ تصمیم های سریع می باشد دشوار می سازد هدف ازاین مقاله بکارگیری مدلی هوشمند است که برای تعداد محدودی شرایط پیش فرض اموزش دیده و میتواند درزمان کوتاه دبی تراوش یافته به هسته را درشرایط ناپایدار براورد نماید لذا دراین تحقیق ابتدا مدل اجزا محدود سدخاکی علویان به عنوان یک مطالعه موردی تدوین گردیده و سپس در۶۴حالت عدم قطعیت انالیز گردیده است درگام بعد از نتایج حاصله برای اموزش مدل دسته بندی گروهی داده ها GMDH) جهت پایش تراوش درشرایط عدم قطعیت استفاده شده است.