سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا فخرالدین – مربی پژوهشی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی غلظت آلاینده های مختلف فیزیکی و شیمیایی درآب و رسوبات وشناسایی موجودات پلانکتونی در منطقه عسلوِیه ،ضمن با زدید و بر رسی منطقه مورد مطالعه و با توجه به در نظر گرفتن نقاط حساس و ضربه پذیر نسبت به آلودگی های زیست محیطی ( خلیج نایبندوخورهای بید خون و بساطین که به عنوان بانک های زیستی محسوب می شوند) وکانون های آلاینده آبهای ساحلی ( پسابهای خروجی صنایع)، ۹ایستگاه جهت نمونه برداری از آب، رسوبات وآبزیان تعیین گردید. نمونه برداری از آب و رسوبات و آبزیان و انجام آزمایشات لازم با استفاده ازادوات وروش های استاندارد، جهت تعیین غلطت هر یک ازآلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیایی در ایستگاه های ۹ گانه و در فصول چهار گانه سال انجامشد .علاوه بر این به منظور بر رسی اثرات سوء احتمالی ناشی از تخلیه پسابهای صنعتی روی موجودات آبزی در آبهای ساحلی منطقه عسلویه ،نمونهبرداری از موجودات پلانکتونی (فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها) به منظور شناسایی گونه ها از نظر تنوع ، تراکم و پراکنش آنها درفصول مختلف در ایستگاههای نه گانه انجام شد.نتایج حاصل از برسی های انجام شده طی فصول مختلف روی آب و رسوبات درایستگاههای ۹ گانه نمونهبرداری نشان میدهد که، خوشبختانه غلظت آلاینده های نفتیTPH)و ترکیبات فنلی،در آب و رسوبات اکثر یت ایستگاههای ۹ گانه بسیار کمتر از حد استاندارد می باشد. نتایج بررسی های انجام شده روی فاکتور های فیزیکی و شیمیایی مختلف نظیر غلظت مواد مغذی در آب (نیترات ، نیتریت، فسفات، سیلیس و آمونیاکTSS، CODدما ، شوری و… دراکثر ایستگاه های ۹ گانه و در غالب فصول بسیار کمتر از حد استاندارد داخلی و حتی سایر نقاط خلیج فارس می باشد ،لیکن در ایستگاهایی که پساب های صنعتی به دریا تخلیه می شود در مقایسه با سایر نقاط در فصول تابستان و پاییز بیشتر است .نتایج بررسی های انجام شده روی موجودات پلانکتونی در ایستگاه های ۹ گانه نشان میدهد که تنوع ، تراکم و پراکنش موجودات پلانکتونی طی فصول جهار گانه متفاوت بوده و بالاترین تنوع و تراکم و پراکنش این موجودات طی فصول بهار و پاییز و کمترین آنها در فصول تابستان و زمستان می باشد.شایان ذکر است که در ایستگاه هایی که پذیرنده پساب های بهداشتی و صنعتی میباشند، تنوع و تراکم موجودات پلانکتونی در مقایسه با ایستگاه شاهد به مراتب کمتر است