سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن ساعی – کارشناس ارشد – سازمان بنادرو دریانوردی

چکیده:

تشخیص تغییرات سواحل در تصاویر ماهوارهای، می تواندیک زمینه مهم در تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای سنجش از دورباشد. این کار میتوانددر برآورد و ارزیابی سواحل براثر تخریب و فرسایش طبیعی(رسوب برداری،…)، یا رسوب گذاری یا هر تغییر دیگری شامل طبیعی و یا اثرات مداخلاتانسان در طبیعت سواحل، مفید بوده و نتایج تشخیص تغییرات، در نظارت بر سواحل، بررسی تاثیر ساخت و سازها (شامل موج شکن ها، احداثتاسیسات ساحلی،…)مورد استفاده قرارگیرد. تشخیص تغییرات مبتنی بر چند مرحله شامل: پیشپردازش تصاویر، هممرجع سازی(تثبیت ) تصاویر، طبقهبندی و استخراج پوشش سطح و ادغاماطلاعات تصاویر میباشد که چند تصویر قابل مقایسه را در فضای مکان تولید میکند. در این مقاله، ابتدا هممرجع سازی(تثبیت)تصاویر، طبقهبندی واستخراج پوشش تصویر، آشکارسازی تغییرات و ادغام تصاویر، شرح داده شده است