سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه پیوستگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی

چکیده:

مطالعه اثرات پسمانی علفکشهای خاک- کاربرد روی کشت گیاهان زراعی که در تناوب قرار میگیرند، کمک زیادی به آگاهی برای جلوگیری از صدمه به محصولات بعدی و حفظ محیط زیست مینماید. در این راستا، دو آزمایش جداگانه گلدانی با علفکشهای متداول در کشت ذرت انجام شد. آزمایش اول به صورت طرح کاملاٌ تصادفی با ۳ تیمار در ۴ تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از نمونه برداری از عمق ۰۷/۵ سانتیمتری سه خاک به شرح زیر: ۱- خاک بدون کاربرد علفکش، -۲ خاک با کاربرد علفکشهای آترازین+آلاکلر و ۳- خاک با کاربرد علفکش فورام سولفورون. آزمایش دوم به صورت طرح کاملاٌ تصادفی با ۸ تیمار در ۴ تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از درصد پسمانی مخلوط علفکش۵۰ و ۱۰۰ درصد از ماده تجاری این علفکشها در خاک بود. در ،۴۰ ،۲۰ ،۱۰ ،۵ ،۱ ، آترازین+آلاکلر با فرض باقیماندن ۰هر آزمایش براساس برنامه از پیش تعیین شده، گیاه کلزا، رقم هایولا، درگلدانها کاشته شد. گلدانها تا هشت هفته بعد ازکاشت نگهداری شدند. در زمان برداشت، فراسنجههای رشد مانند ارتفاع ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک اندامهای هوایی و زمینی و همین طور تعداد و سطح برگ اندازه گیری شد. دادهها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با نرم افزار SASتجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که هر دو خاک تیمار شده با علفکش در کشت قبلی ذرت موجب کاهش معنیدار فراسنجههای رشد در مقایسه با شاهد بدون کاربرد علفکش شدند. اثر مخلوط علفکشهای آترازین+آلاکلربر کاهش فراسنجههای رشد بیشتر از علفکش فورام سولفورون بود که نشان دهنده دوام بیشتر مخلوط این دو علفکش درخاک و اثرات سوء بیشتر این ترکیب بر رشد کلزا در تناوب است. نتایج آزمایش دوم نشان داد که تیمار ۵۰ و ۱۰۰ درصدمخلوط علفکشهای آترازین+آلاکلر به طور کامل از رشد کلزا جلوگیری کرد. با افزایش مقادیر پسمانی فرضی مخلوط علفکشهای آترازین+آلاکلر، میزان فراسنجههای رشد به طور خطی کاهش یافت. در مقادیر پسمانی ۵ درصد به بالا،نهالبذرهای کلزا کوتاه مانده بودند و برگها حالت زردی و بدشکلی نشان دادند.