سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین امین فر – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده عمران خاک و پی
توحید اخلاقی – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده عمران خاک و پی
شاهرخ موتاب شرکتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران خاک و پی

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از نرم افزار FALC به بررسی رفتار دینامیکی دیوارهای میخکوبی شده پرداخته می شود با توجه به عدم وجود مدلهای مناسب جهت پیش بینی مناسب عملکرد دیوارهای میخ کوبی در مقابل زلزله اثر شتاب ورودی بر پاسخ دینامیکی و لرزه ای این نوع حائلها بررسی می شود همچنین براین اساس به ارزیابی توزیع تنشهای اصلی د ر شرایط استاتیکی و دینامیکی پرداخته شده است در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف طراحی در نیروهای کششی ایجاد شده در میخها تحت بار لرزه ای مورد بررسی قرارگرفته است.